SAMARBEIDSPARTNERE

Akasie har et samarbeid med bl.a. følgende firmaer, enkeltstående konsulenter og organisasjoner.

 
 

NTB Arkitekst

NTB Arkitekst er et språkkonsulentfirma med den gode jobbteksten som viktigste arbeidsområde. De er en stor leverandør av klarspråkstjenester til offentlig sektor og hjelper private virksomheter og organisasjoner med å finne sin språklige stemme både på nett og papir. I tillegg har de ekspertise på nyhetsspråk.

 

KUNDER

 

Faste avtaler:

Tidsskrift for Den norske legeforening (fast løpende avtale siden 2010), Sykepleien, Fafo, Norad (rammeavtale 2014-2018, ny rammeavtale fra juli 2018), Statistisk sentralbyrå (rammeavtale 2016-2020), den private høgskolen VID (rammeavtale fra 2017), Nord universitet (rammeavtale fra 2018) , Universitetet i Sørøst-Norge (rammeavtale fra juni 2019).
 

Akasie har oversatt vitenskapelige artikler og sammendrag til engelsk for Tidsskrift for Den norske legeforening siden våren 2010. Dette krever høy faglig kompetanse. Vi har kompliserte tekster, fulle av fagterminologi og ofte innen smale fagfelt. Oversetterne må forholde seg til strenge strukturelle og språklige krav fra vår side, i tillegg til å ta hensyn til forfatternes ønsker.

Vi opplever Akasie som et profesjonelt språkbyrå som strekker seg langt i oppdragene fra oss. De håndterer i perioder store mengder manus, med til tider korte frister. Vi anbefaler absolutt de dyktige folkene i Akasie!

Redaksjonen, Tidsskrift for Den norske legeforening

 

Akasie har oversatt forskningsrapporter, artikler og sammendrag til engelsk for Fafo siden 2007. Vi bruker Akasie fordi de har god kompetanse i samfunnsvitenskapelig oversettelse og språkvask. Akasie er dyktige, raske og til å stole på. De leverer alltid til avtalt tid. Og prisen er det heller ingenting å si på.

Fafo, Bente Bakken

 

Akademiske institusjoner:

Universiteter: Oslo, Tromsø, Bergen, Agder, Stavanger, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU), OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Høgskoler: Arkitekthøgskolen, Veterinærhøgskolen, Idrettshøgskolen, Forsvarets høgskole, BI, Høgskolene i Oslo og Akershus, Lillehammer, Gjøvik, Tromsø, Agder, Bodø, Narvik, Molde, Ålesund, Stavanger, Buskerud, Vestfold, Østfold, Sogn og fjordane, VID, NLA Høgskolen Bergen, Samisk høgskole m.fl.

Forskningssektoren: Fafo, NIBR, NOVA, Institutt for Samfunnsforskning, Menneskerettighetsinstituttet, Folkehelseinstituttet, PRIO, FNI, NIFU, FFI, SIRUS, SINTEF, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Nettverk for universitetssamarbeid Tibet – Norge, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, Norges forskningsråd m.fl.

Sykehus og behandlingsinstitusjoner:

Universitetssykehusene i Oslo (Rikshospitalet / Aker / Radiumhospitalet / Ullevål, Akershus, Sunnaas), Universitetssykehuset i Nord-Norge, de fleste helseregioner, Diakonhjemmet, Lovisenberg, Kompetansesentre innen rus, behandling av skader hos barn, psykisk helsevern, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) m.fl.

Statlige etater:

Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Næringsdepartementet, Kommunaldepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Riksrevisjonen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Brønnøysundregistrene, Likestillingssenteret, Folkehelseinstituttet, Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Nærings- og handelsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Rusmiddeldirektoratet og andre statlige og kommunale etater.


Bistandsorganisasjoner:
Norad, Kirkens Nødhjelp, Fredskorpset, Røde Kors, Redd Barna, Flyktningehjelpen, Utviklingsfondet, UNDP, FOKUS, Vennskap Nord-Sør m.fl.


Private organisasjoner:
Kreftforeningen, Kilden m.fl.


Forlag:
Cappelen-Damm skolebokforlag, GAN Aschehoug forlag, Forlaget Press m.fl.


Private bedrifter:
Conrad Mohr AS, Kværner ASA, KLP Eiendom, Alliero, Dynamo, McCann-Erickson, Navico, Protector Forsikring, Hydro, Westerdals School of Communication, Kulturstudier, ISS, Hoegh, NORCONSULT, Studentsamskipnaden Akershus-Oslo, Kompetansefabrikken AS, 07-Gruppen, Sønnichsen m.fl.


Organisasjoner som Akasie støtter med månedlige bidrag:

Leger uten grenser: Akasie er feltpartner og ditt firma kan også støtte dem gjennom et program for partnerskap.

Kirkens bymisjon: Akasie støtter Lysglimt. Støtt Kirkens bymisjons viktige arbeid blant de som faller utenfor i Norge.

Amnesty International Norge: Akasie støtter organisasjonens viktige arbeid for kampen om menneskerettighetene. Minst 1% av befolkningen i Norge er medlem. Bli medlem du også og bli fast giver for viktig arbeid internasjonalt.